CentOS下配置Node.JS

首先安装nvm,这是个多版本管理器,也是目前装nodejs最优办法

yum install git
curl https://raw.github.com/creationix/nvm/master/install.sh | sh
echo ". ~/.nvm/nvm.sh" >> ~/.bashrc

关闭terminal,再打开

nvm install 0.10.4


再装npm,这是用来管理模块的

curl https://npmjs.org/install.sh | sh

安装express模块

npm install express

升级模块

npm update

资料看了一千条,环境搭了一百遍,一行代码没写,我又蛋痛了……

发布者:s5s5

https://s5s5.me

“CentOS下配置Node.JS”上的2条回复

评论已关闭。